Hyundai

  Hyundai Transponder Key 4D60 chipArt.1*HYUNDAI Transponderchipschlüssel   
Hyundai Transponder Key 4D-60 Art.2* HYUNDAI Transponderchipschlüssel                        Hyundai Transponder Key 46 chipArt3* HYUNDAI Transponderchipschlüssel
Hyundai Transponder Key 46 chip Art.4*HYUNDAI Transponderchipschlüssel  HYUNDAI Transponder Key 4D-60 Chip insideArt.5 HYUNDAI Transponderchipschlüssel
 Hyundai Transponder Key (HYN12) 46 chipArt.6* HYUNDAI Transponderchipschlüssel HYN 12  hyundai Verna remote Key 433MHz.46 chipArt.7*HYUNDAI   Verna Fernbedienung 2 oder 3 Tasten ,433MHz
 Hyundai I30 remote key 433MHz without chipArt.8* HYUNDAI I35                                             Fernbedienung 2 oder 3 Tasten ,433MHz   Art.9
 Art.10  Art.11

 

Daihatsu

  DAHASHU Transponder Key 4D chip Art.1*Transponderchipschlüssel
2button Smart Card  312MHz  Art.2*DAIHATSU         Fernbedienungschlüssel 2Tasten         312 Mhz 2button Remote Set  312MHz  Art3*DAIHATSU Fernbedienung 2 Tasten,312 Mhz
 2button Smart Key  312Mhz Art.4*DAIHATSU         Fernbedienungschlüssel 2Tasten  ,312 Mhz      3button Smart KeyArt.5 DAIHATSU         Fernbedienungschlüssel 3Tasten      
 Art.6  Art.7
 Art.8  Art.9
 Art.10  Art.11

 

Mazda

  Mazda Transponder key (new style) 4d63+Art.1* MAZDA Transponderchipschlüssel
mazda 323 remote Art.2*MAZDA  323 Fernbedienungschlüssel  Art3*
Mazda Smart Key  Art.4* MAZDA               Fernbedienung                                          HP433MHz 5WK 43401D VDO  Art.5
 Art.6  Art.7
 Art.8  Art.9
 Art.10  Art.11

 

Isuzu

  Isuzu Transponder Key 46 chip insideArt.1* ISUZU Transponderchipschlüssel
 Isuzu 3button Remote key shell Art.2*ISUZU Funkfernbedienung 3 Tasten  Isuzu Rodeo Axiom Key  48Art3*ISUZU Rodeo Axiom Transponderchipschlüssel       
 Art.4*  Art.5
 Art.6  Art.7
 Art.8  Art.9
 Art.10  Art.11